Liberał w EuroParlamencie

Drukuj

Sierpinski

„Na pytania „Rzeczpospolitej” odpowiada Jacek Sierpiński, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Demokracji Bezpośredniej.

1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?

Powinna zostać zredukowana do umowy międzynarodowej gwarantującej wolny przepływ ludzi, towarów i kapitału między państwami członkowskimi oraz ewentualnie umożliwiającej (choć nie narzucającej) wspólną politykę zagraniczną i obronną. Jeśli okaże się to niemożliwe, Polska powinna rozważyć wystąpienie z Unii. Jestem przeciwny pomysłom federalistów wzmacniania instytucji Unii kosztem państw członkowskich oraz przekształcania Unii w superpaństwo, a także zwiększania jej kompetencji.

2. Euro. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?

Polska nie powinna przystępować do Unii Walutowej i przyjmować euro jako jedynej obowiązującej waluty. Jednak euro powinno zostać dopuszczone na równi ze złotym polskim (a także być może z walutami emitowanymi przez regiony, gminy i instytucje prywatne) jako prawny środek płatniczy w Polsce – konkurencja jest korzystna również i w dziedzinie walut.

3. Unia Bankowa. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?

Polska nie powinna wchodzić do Unii Bankowej.

4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?

Należy dążyć do likwidacji, a co najmniej zmniejszenia limitów na emisję dwutlenku węgla, ponieważ mogą one zaszkodzić polskiej gospodarce, natomiast nie ma jednoznacznych dowodów na to, że taka emisja, nawet jeśli przyczynia się do globalnego ocieplenia, powoduje konkretne szkody w środowisku. Należy również dążyć do uproszczenia, jeśli nie zniesienia dyrektyw narzucających przeprowadzanie skomplikowanych procedur dotyczących wpływu inwestycji na środowisko przed jej rozpoczęciem (dyrektywy OOŚ, siedliskowa, ptasia). Jak było można ostatnio np. przeczytać, firma wybrana w przetargu do budowy linii kolejowej na lotnisko w Pyrzowicach nie była w stanie skompletować dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 2,5 roku.

5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?

Współpracą gospodarczą powinny zajmować się podmioty prywatne, zaś rola Unii powinna ograniczać się do zagwarantowania im swobody takiej współpracy, w szczególności swobody przepływu ludzi, towarów i kapitału między państwami członkowskimi. Nie powinno być harmonizacji podatkowej i budżetowej, chyba że miałaby być to osobna umowa międzynarodowa dotycząca maksymalnych stawek podatków lub niestosowania określonych podatków.

6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?

Najlepiej byłoby przyjąć do traktatów zapis całkowicie wykluczający stosowanie wyjątków od zasady swobodnego przepływu osób, towarów i kapitału w granicach Unii.

7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki.

Wspólna Polityka Rolna, obejmująca dotacje do rolnictwa (ale i rozliczne ograniczenia, np. kwoty mleczne), powinna zostać zlikwidowana. Szkodzi ona tak rolnictwu europejskiemu, jak i krajom rozwijającym się, które nie mogą być z tego powodu konkurencyjne.

8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro.

Jak najmniejszy. Unijna biurokracja powinna zostać zlikwidowana.

9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości.

Jeżeli Unia ograniczy się do umowy międzynarodowej gwarantującej wolny przepływ ludzi, towarów i kapitału między państwami członkowskimi oraz ewentualnie umożliwiającej (choć nie narzucającej) wspólną politykę zagraniczną i obronną, to kraje te powinny zostać do niej przyjęte. W obecnej sytuacji Unia nie powinna być rozszerzana.

10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.

Polskim priorytetem powinno być tu w obecnej sytuacji stworzenie możliwości wspólnego przeciwstawienia się agresji militarnej ze strony Rosji, a także gospodarczemu uzależnieniu się od tego państwa. Nie powinno przybierać to jednak formy tworzenia wspólnej armii europejskiej.

11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski. Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie? Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?

Unia Europejska nie powinna mieć kompetencji w tej dziedzinie. Jestem przeciwko stosowaniu inżynierii społecznej przez państwo w tym zakresie. Jest prawdopodobne, że w obecnej sytuacji wszelkie mechanizmy zachęty do posiadania większej liczby dzieci doprowadzą jedynie do tego, że będziemy mieć w Polsce większą liczbę bezrobotnych. Patrz http://sierp.libertarianizm.pl/?p=1016.

12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan/Pani za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?

Unia Europejska nie powinna mieć kompetencji w obszarze prawa rodzinnego, nie powinna regulować kwestii małżeństw ani aborcji. Niezależnie od tego jestem zwolennikiem całkowitego oddzielenia państwa od rodziny, w tym likwidacji małżeństwa jako instytucji regulowanej i uprzywilejowanej przez państwo – powinno być ono umową cywilnoprawną, której kształt zależy od zawierających ją stron i/lub związkiem o charakterze religijnym.”

Czytaj również